Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie określenia trybu składania wniosków na wykonanie zadania publicznego określonego Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na lata 2024-2025. 2024-01-03 12:34:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 183/2023 Burmistrza za Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2023 r w sprawie przeprowadzenia kontroli za 2023 rok w placówkach niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasta Puck. 2024-01-03 12:35:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck do zaciągania zobowiązań w 2024 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2024-01-12 13:00:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2024 roku. 2024-01-05 11:24:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 w Gminie Miasta Puck 2024-01-05 11:25:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 w Gminie Miasta Puck 2024-01-05 11:26:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2024r. 2024-01-10 10:50:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2024r. 2024-01-10 10:51:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2024 r. 2024-01-16 12:42:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds biura obsługi klienta. 2024-01-16 13:58:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne mogą zostać przeznaczone do sprzedaży na rzecz ich najemców w 2024 r. 2024-01-18 12:01:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2024-01-18 12:02:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Puck 2024-01-18 12:03:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Miasta Puck lub będących w zarządzie Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku. 2024-01-18 12:04:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2024-01-24 10:37:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2024-01-25 13:14:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2024-01-26 12:38:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2024r. 2024-04-18 08:04:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r. 2024-02-06 07:36:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2024-02-02 11:48:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 197/2021 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2021 r. 2024-03-20 09:16:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2011 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku 2024-02-08 12:49:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Miasta Puck 2024-02-14 07:15:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2024-02-14 07:14:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r. 2024-02-20 14:02:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2024r. 2024-03-07 08:59:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r. 2024-03-07 09:00:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r. 2024-03-07 09:01:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Helskiej 2024-03-07 15:13:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2024-03-14 09:54:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 marca 2024 r. o zmianie Zarządzenia nr 73/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu festynu pn.:"Pchli Targ w Pucku?. 2024-03-14 09:55:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie rocznego preliminarza Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2024 2024-05-15 09:03:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dnia wolnego od pracy w 2024 roku. 2024-03-19 11:31:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2024r. 2024-03-19 12:53:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r. 2024-03-28 08:13:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2024 roku. 2024-04-02 13:31:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przekazania w dyspozycję lokali zamiennych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pucku 2024-04-19 07:58:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2024-04-18 08:05:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2024r. 2024-04-05 11:20:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji do spraw sprawdzania i opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Puck 2024-04-15 14:23:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r. 2024-04-18 08:11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Miasta Puck lub będących w zarządzie Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku. 2024-04-18 08:07:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku 2024-04-11 15:19:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r. 2024-04-19 07:54:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pucku realizacji zadania dotyczącego dofinansowania prowadzenia Dziennego Domu Senior + w Pucku. 2024-04-19 07:55:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2024 r. o zmianie Zarządzenia nr 73/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu festynu pn.:"Pchli Targ w Pucku?. 2024-04-19 07:57:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds oświaty. 2024-04-19 07:59:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r. 2024-05-06 13:01:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku 2024-05-15 09:04:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia oceny wniosków o udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Miasta Puck uprawnionym podmiotom. 2024-05-20 10:57:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r. 2024-05-21 12:12:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku za 2023 rok. 2024-05-28 07:55:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku 2024-06-04 07:46:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r. 2024-06-04 07:49:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck 2024-06-05 09:28:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku 2024-06-04 07:47:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2024-06-07 07:22:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2024-06-07 07:24:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r. 2024-06-12 11:03:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r. 2024-06-13 14:04:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2024-06-14 08:28:53