Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

- dokument tożsamości
- zapewnienie
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
- obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
- obcokrajowiec składa dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (dokumenty sporządzone w j. obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego i nie podlegają zwrotowi)
- zezwolenie sądu, jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo
- wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.

Sposób załatwienia sprawy:

- złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień, że nie istnieją okoliczności wyłączajace zawarcie małżeńtwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada)
- złożenie pisemnych oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa
- złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- 84,00 zł. - sporządzenie aktu małżeństwa;
- 39,00 zł. - zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień;
 

Opłata dodatkowa:
- 1000 zł - zawarcie małżeństwa poza USC.

Opłatę dodatkową można uiścić na konto Urzędu Miasta Puck: Bank Millenium 46 1160 2202 0000 0001 6285 3567 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.
Opłata skarbowa i/lub opłata dodatkowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Czas załatwienia sprawy:

Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiaca od dnia, kiedy osoby złożyły zapewnienia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy przez kierownika USC przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński - zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709) art. 76-79, 84-85.
- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 25 i 88
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz. 735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.01.2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781).

Inne informacje:

Datę planowanego ślubu ustala się osobiście z Kierownikiem USC w dniu składania zapewnień.

Zapewnienie jest ważne 6 miesięcy od daty złożenia.

Urząd Stanu Cywilnego w Pucku uprzejmie prosi Pary zamierzające zawrzeć związek małżeński w tut. USC o dopisywanie na zapewnieniach o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa numerów telefonu do kontaktu, ewentualnie adresów e-mail.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Dot. 17 Wniosek Zmiana imienia i nazwiska .odt (, 14.99Kb) 2022-08-17 11:33:54 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 17-08-2022 11:33:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Thiel 17-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 07-09-2022 08:39:22