Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwodzie

Wymagane dokumenty:

- dokument tożsamości
- wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
a) wyrok rozwodowy orzeczony w państwie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.05.2004 r.
- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności
- oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego
b) wyrok rozwodowy orzeczony w państwie nie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.07.2009 r.
- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie
- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego

Sposób załatwienia sprawy:

- złożenie wniosku i kompletu dokumentów
- wpisanie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- 11 zł - za czynność wpisania wzmianki dodatkowej

Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu Bank Millenium w Pucku  nr 461160 2202 0000 0001 6285 3567 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, chyba, że sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709) art. 24
- ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
- ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575) art. 1145 - 1147
-rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.U. UE.L. z 2003 r. Nr 338, poz.1) art. 1 ust.1 pkt. a oraz art. 37 i 39
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)

Inne informacje:

1) Uznanie przez Kierownika USC zagranicznego wyroku rozwodowego możliwe jest tylko w przypadku orzeczeń wydanych przez te państwa, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała odpowiednie umowy dwustronne.
2) Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
a) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
b) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
c) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
d) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
e) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
f) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
g) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego)
3) W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający, iż strona pozwana otrzymała dokument wszczynający postępowanie lub równorzędny i że zgadza się z orzeczeniem.

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wraz załącznikami można składać:
- osobiście
- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku należy dodatkowo przedłożyć również pełnomocnictwo do złożenia wymaganych dokumentów)
- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Dot. 12 wniosek wpisanie wyroku rozwodowego.odt (ODT, 15.76Kb) 2022-08-17 11:31:13 112 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 17-08-2022 11:31:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Thiel 17-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 17-08-2022 11:31:13