Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w 2022 roku w przedszkolach i szkołach niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasta Puck. 2022-01-04 07:49:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 r. zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym i  Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck 2022-01-04 07:50:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2022r. 2022-01-05 14:40:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2022r. 2022-01-10 11:58:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Miasta Puck 2022-01-11 12:06:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Miasta Puck 2022-01-11 12:07:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Miasta Puck 2022-01-11 12:08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-01-19 15:19:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck do zaciągania zobowiązań w 2022 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2022-01-19 08:18:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-01-20 15:12:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Puck. 2022-01-21 08:23:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Miasta Puck lub będących w zarządzie Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku. 2022-01-21 08:25:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-01-19 15:23:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 14 / 2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.1.2022.WJa 2022-01-26 14:29:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 15 / 2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.2.2022.WJa 2022-01-26 12:38:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie Alei Kościuszki, Alei Lipowej i ul. 1-go Maja, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-01-26 08:43:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34A Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Puck. 2022-01-26 08:08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2022-01-28 11:31:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2022r. 2022-02-08 07:29:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-02-09 11:02:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2022-02-08 07:25:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla nauczycieli w ramach projektu ?Pomorskie Żagle Wiedzy ? Partnerstwo Gminy Kosakowo? 2022-02-15 07:29:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw organizacji obchodów 20-lecia partnerstwa miast Puck-Cieszyn. 2022-02-08 07:26:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych 2022-02-15 07:30:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych 2022-02-15 07:30:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-05-18 07:48:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Puck do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych 2022-03-01 11:17:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2022-03-02 08:23:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2022r. 2022-03-03 08:14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-03-10 07:53:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2022 z dnia 1 marca 2022r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-03-11 08:26:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pucku realizacji zadania dotyczącego dofinansowania prowadzenia Dziennego Domu Senior + w Pucku. 2022-03-11 08:27:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-05-18 07:49:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć a także do wydawania decyzji w sprawach przyznawania obywatelom Ukrainy pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na utrzymanie 2022-03-28 08:19:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach przyznawania obywatelom Ukrainy pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na utrzymanie 2022-03-28 08:20:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2022-03-28 08:21:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/9/2020 Rady Miasta Puck z dnia 27 lutego 2020 r. i uchwały nr LI/3/2022 Rady Miasta Puck z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego 2022-03-28 08:22:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku 2022-04-05 07:49:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych 2022-03-29 09:59:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2022r. 2022-05-18 07:51:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie dopłat do rodzajów działalności socjalnej w Urzędzie Miasta Puck oraz ustalenia zasad podziału środków finansowych Funduszu Socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 2022-05-04 14:45:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-04-06 09:48:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy 2022-03-31 15:07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy 2022-03-31 15:08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy 2022-03-31 15:09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy 2022-06-08 08:37:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy 2022-03-31 15:10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy 2022-03-31 15:11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy 2022-03-31 15:12:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy 2022-03-31 15:10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 51A//2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia trybu składania wniosków na wykonanie zadania publicznego określonego Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na lata 2022-2023. 2022-04-28 10:32:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2022-04-05 07:46:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2022-04-12 09:34:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2022-04-12 09:34:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2022r. 2022-05-18 07:53:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2023-07-04 11:42:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2022 roku. 2022-04-19 09:21:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Inspektor ds zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. 2022-04-19 09:22:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia19 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji grantu nr 2083/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 ?Wsparcie dzieci z rodzi pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Nr umowy powierzenia grantu 2083/2022 2024-02-16 08:48:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-05-18 07:54:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji grantu nr 3744/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 ?Cyfrowa Gmina" Nr umowy powierzenia grantu POPC.05.01.00-00-0001/21-00 2024-02-16 08:39:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw sprawdzania i opiniowania wniosków dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Puck 2022-04-27 08:54:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2022r. 2022-05-05 16:09:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-05-05 16:06:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-05-04 14:46:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku 2022-05-09 13:43:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dnia wolnego od pracy w 2022 roku. 2022-05-09 13:44:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-05-17 09:59:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.9.2022.WJ 2022-05-12 11:15:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.10.2022.WJ 2022-05-18 07:34:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia i treningu systemu wykrywania i alarmowania na szczeblu Powiatu z udziałem Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania i Drużyny Wykrywania i Alarmowania 2022-05-24 12:56:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2023-07-04 11:43:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-05-24 11:06:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia funkcjonowania kąpieliska strzeżonego w Pucku w okresie sezonu letniego 2022 2023-08-24 08:21:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach położonych na terenie Miasta Puck 2022-05-24 11:08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2022-06-08 08:35:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022 r. 2022-06-08 10:04:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2022-06-08 08:36:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2022-06-08 08:40:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds biura obsługi klienta 2022-06-08 08:42:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.11.2022.WJ 2022-06-08 08:38:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Miasta Puck 2022-06-15 09:02:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-06-15 08:18:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2023-07-04 11:45:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2011 z dnia 15 marca 2011 w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Pucku 2022-11-15 09:43:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych I wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2022 roku. 2022-07-14 08:50:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2022r. 2023-07-04 11:52:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-07-14 08:57:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-07-14 08:58:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku 2022-07-14 08:52:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-07-14 09:00:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Technicznej do kontroli i opiniowania wniosków najemców i właścicieli lokali dotyczących usterek w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Puck 2022-07-14 08:54:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2023-07-04 11:46:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2022-08-02 08:36:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2022r. 2022-08-02 08:51:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2022 r. 2022-08-02 08:51:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Młodszy referent ds. planowania przestrzennego 2022-08-02 08:43:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.3.2022.WJ 2022-08-02 08:48:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 101A/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-08-16 10:01:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-08-04 13:11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół lub placówek 2022-08-03 08:06:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie odwołania dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych i wyznaczenia nowego 2022-08-03 08:08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 197/2021 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2021 r. 2022-08-16 09:57:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.13.2022.WJa 2022-08-16 09:55:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2022r. 2022-08-16 10:02:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-08-17 08:04:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022r. 2023-07-04 11:49:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków węglowych 2022-08-23 09:18:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach dodatków węglowych 2022-08-23 09:19:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2022-08-19 11:46:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2022r. 2023-07-04 11:56:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2022 Burmistrza Miasta Puck z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/9/2020 Rady Miasta Puck z dnia 27 lutego 2020 r. i uchwały nr LI/3/2022 Rady Miasta Puck z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego 2022-08-26 07:31:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.15.2022.WJa 2022-09-01 08:20:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.14.2022.WJa 2022-09-01 08:17:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania stypendiów Rady Miasta Puck dla uczniów uczących się w placówkach na terenie Miasta Puck za rok szkolny 2022/2023 2022-08-31 08:22:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2023-07-04 12:00:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Miasta Puck. 2022-09-01 14:53:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów dotyczących budżetu miasta na rok 2023 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2039. 2022-09-08 07:57:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu miasta na 2023r. 2022-09-08 07:58:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 116/2022 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania stypendiów Rady Miasta Puck dla uczniów uczących się w placówkach na terenie Miasta Puck za rok szkolny 2022/2023 2022-09-05 15:25:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.12.2022.WJa 2023-08-17 09:21:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 września 2022 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Puck - Port Rybacki w Pucku 2023-07-03 13:14:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-09-20 08:28:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Miasta Puck 2022-09-14 08:22:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 września 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2022-09-15 15:45:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących włączenia części gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej w granice Gminy Miasta Puck 2022-09-20 13:19:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 września 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2022-09-15 15:46:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2022 roku. 2022-09-15 15:47:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 130/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 września 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Młodszy referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. 2022-09-20 13:14:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.18.2022.WJa 2022-10-03 08:11:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2022-10-03 08:10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w  sprawach dotyczących dodatku dla gospodarstw domowych w  ramach szczególnych rozwiązań w  zakresie niektórych źródeł ciepła w  związku z  sytuacją na rynku paliw 2022-10-14 09:36:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku dla gospodarstw domowych w ramach szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 2022-10-14 09:37:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2022 r. 2022-10-03 08:13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-10-20 10:35:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-10-20 10:33:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 138/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-10-20 10:32:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 139/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2022-10-05 08:55:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 140/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCKz dnia 3 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.17.2022.WJa 2022-10-12 12:37:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 141A/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-10-20 10:31:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 141/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.20.2022.WJa 2022-10-12 12:38:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 142/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 października 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku. 2022-10-13 12:44:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327) na 2023 r. 2022-10-13 15:21:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 144/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2022 roku. 2022-10-19 10:02:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 145/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.19.2022.WJa 2022-10-19 10:00:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 146/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.3a.2022.WJa 2022-10-19 10:01:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-10-20 10:30:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania kapituły dorocznej Nagrody Artystycznej Burmistrza Miasta Puck 2022-11-02 08:06:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wskazania właściwych komórek do realizacji projektów, które uzyskały największą ilość głosów poparcia w czasie VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Puck 2022-11-15 09:48:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2022r. 2023-07-04 12:02:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.21.2022.WJa 2022-11-15 09:46:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.22.2022.WJa 2022-11-15 09:47:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-11-16 07:47:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 156/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2022-11-15 09:49:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-11-24 08:40:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków węglowych 2022-11-16 11:24:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku dla gospodarstw domowych w ramach szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 2022-11-16 11:25:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Puck na lata 2023 - 2043. 2023-07-04 12:03:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2023 r. 2023-07-04 12:06:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia ilościowo- wartościowego, paliwa, pozostałych środków trwałych, środków trudno dostępnych oraz  wyposażenia ilościowego 2022-12-02 09:30:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Puck - SENIOR+ 2022-12-02 09:30:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania Urzędu Miasta Puck 2022-12-02 09:31:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Puck - "Puck z przeszłości w przyszłość" 2022-12-02 09:32:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.19a.2022.WJa 2022-12-02 09:34:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.16.2022.WJa 2022-12-02 09:35:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.24.2022.WJa 2022-12-02 09:36:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 170/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2022r. 2023-07-05 14:03:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rozrachunków z tytułu podatków i opłat 2022-12-02 09:33:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 173/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych w ramach szczególnych rozwiązań służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 2022-12-13 08:49:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 174/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych w ramach szczególnych rozwiązań służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 2022-12-13 08:50:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 176/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 197/2021 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2021 r. 2022-12-12 09:11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 123/2022 z dnia 09 września w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Puck - Port Rybacki w Pucku 2022-12-12 09:12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.24a.2022.WJa 2022-12-12 09:13:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2022-12-27 09:32:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 180/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej będącego własnością Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 2022-12-13 13:56:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Inspektor ds zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. 2022-12-15 08:56:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 182/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku do sporządzenia inwentaryzacji sprzętu oraz likwidacji sprzętów nienadających się do użytku 2022-12-16 08:04:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2022-12-16 08:05:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2022-12-16 08:05:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck w celu  prowadzenia robót budowlanych, naprawczych lub umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej. 2022-12-27 09:05:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-12-27 09:06:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Starszy archiwista 2022-12-27 09:07:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 188/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji towaru - węgiel kamienny na terenie składu opałowego położonego w Pucku przy ul. Żarnowieckiej 17 2022-12-27 09:08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2022r. 2023-01-09 08:21:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2023-01-09 08:22:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 163/2022 z dnia 17 listopada 2022 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków wyposażenia ilościowo-wartościowego, paliwa, pozostałych środków trwałych, środków trudno dostępnych oraz wyposażenia ilościowego 2023-01-03 08:48:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Puck. 2023-06-28 09:31:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2023-07-04 12:10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. 2023-07-04 12:13:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne mogą zostać przeznaczone do sprzedaży na rzecz ich najemców w 2023 r. 2023-01-13 10:13:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Puck 2023-02-08 15:20:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Tabela minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach należących do Gminy Miasta Puck. 2023-02-08 15:18:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 grudnia 2022 r. W sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz jednolitego planu kont dla Urzędu Miasta w Pucku, Straży Miejskiej w Pucku, Puckiego Klubu Malucha. 2023-03-02 10:13:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Pucku wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puck nr 66/2009 z dnia 26 maja 2009 r. 2023-06-05 09:26:08