Pokaż ostatnio dodane
niesłyszący

+ wyszukiwanie zaawansowane

puck Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Puck
www.miasto.puck.pl

Biuletyn Informacji Publicznej bip.gov.pl

Mapa serwisu

Struktura katalogów na BIP-ie

Urząd Miasta

|---Dane teleadresowe

|---Referaty i Stanowiska

|---Rekrutacja pracowników

      |---Rekrutacja pracowników - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

            |---NABÓR NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

                  |---Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka

            |---Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

            |---Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

            |---Nabór na świdczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

      |---Rekrutacja pracowników - Urząd Miasta w Pucku

            |---Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck.

            |---Ogłoszenie o naborze na stanowisko SEKRETARZA MIASTA

            |---Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTOR DS GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

|---Poprzedni BIP do roku 2014

Władze Miasta

|---Rada Miasta

      |---Kadencja 2010 - 2014

            |---Kluby Radnych

            |---Komisje stałe Rady Miasta

                  |---Komisja ds. Komunalnych

                  |---Komisja ds. Społecznych

                  |---Komisja Budżetowa

                  |---Komisja Rewizyjna

      |---Kadencja 2014 - 2018

|---Burmistrz Miasta

|---Zastępca Burmistrza

|---Skarbnik

|---Sekretarz

Wybory 2015

|---Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory 2014

|---Wybory do Parlamentu Europejskiego

|---Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, bumistrzów i prezydentów

      |---Informacje dla wyborców

Informacje

|---Zamówienie publiczne

|---Zapytania ofertowe

      |---Ubezpieczenia 80 sztuk sprzętu komputerowegow ramach projektu nr POIG.08.03.00-22-025/13-01 pt. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"

      |---Zapytanie ofertowe dot. Puckiego Kapra

|---Konsultacje społeczne

|---Zamówienia Publiczne Jednostek Organizacyjnych

      |---Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

            |---Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pn. Aktywność-Praca-Rozwój

      |---Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

|---Komunikaty i Obwieszczenia

      |---Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2013r.

      |---Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządów terytorialnych w 2013 roku

      |---Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wykorzystane w 2013 roku

      |---KONKURS NA DYREKTORA SZKÓŁ

|---Sprawozdania, Budżet Miasta

      |---INFORMACJE FINANSOWE PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

      |---Sprawozdania roczne

            |---Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puck za 2013 rok

            |---Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puck za 2013 rok.

      |---Sprawozdania

            |---Sprawozdania za IV kwartał 2013 r.

            |---Sprawozdania za I kwartał 2014 r.

            |---Sprawozdania za II kwartał 2014 r.

            |---Sprawozdania za III kwartał 2014 r.

            |---Sprawozdania za IV kwartał 2014 r.

      |---Wieloletnia Prognowa Finansowa

            |---Uchwała Nr 250/g123/F/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pucka na lata 2014-2022

            |---Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Puck na lata 2015-2022

            |---Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puck na lata 2015-2022

            |---Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Puck na lata 2015-2022

                  |---Uchwała Nr III/3/2014 Rady Miasta Pucka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2015-2022

            |---Projekt - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Puck na lata 2015-2022

            |---Uchwała nr XL/1/2014 Rady Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2014-2022

            |---UCHWAŁA RADY MIASTA PUCK Nr XXXVIII/3/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pucka na lata 2014-2022

            |---Projekt Uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pucka

      |---Budżet Miasta

            |---Budżet na rok 2014

                  |---Uchwała Nr 022/g123/D/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Puck na lata 2014 - 2022

                  |---Uchwała Nr 249/g123/P/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie Uchwały budżetowej Miasta Pucka na 2014 rok

                  |---Budżet na 2014 rok

                  |---Projekt budżetu na 2014 r.

            |---Budżet na rok 2015

                  |---Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Puck na 2015 r.

                  |---Budżet Miasta na rok 2015

                        |---Budżet Miasta na 2015 rok

                  |---Projekt budżetu na 2015 rok

|---Edukacja

      |---Sprawozdania

      |---Ogłoszenia o konkursach

      |---Procedury oświatowe

|---Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

|---Odpady komunalne i nieczystości ciekłe

      |---Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

      |---Rejestr działalności regulowanej

      |---Gospodarka odpadami komunalnymi

            |---Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

|---Ochrona środowiska

      |---Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

      |---Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pucka

      |---Kąpielisko

            |---Wykaz kąpielisk 2015 r.

            |---Wykaz kąpielisk 2014 r.

      |---Usuwanie drzew i krzewów

      |---Usuwanie azbestu

      |---Modernizacja źródeł energii cieplnej

            |---Modernizacja źródeł energii cieplnej w 2014r.

      |---Wykaz informacji o środowisku

            |---Karta typu I

            |---Karta typu H

            |---Karta typu G

            |---Karta typu F

            |---Karta typu E

            |---Karta typu D

            |---Karta typu C

            |---Karta typu B

            |---Karta typu A

      |---Oddziaływanie na środowisko - decyzje środowiskowe

            |---Budowa stacji paliw na terenie działki nr 93 (obręb 2 mapa 5) w miejscowości Puck

            |---Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej zlewni A na kanalizację sanitarną i deszczową w ulicach: 10-go Lutego (odc. S1 - przepompownia ścieków PS), kmdr. E. Szystowskiego, Zamkowej, Łąkowej, Młyńskiej w Pucku

      |---Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Puck

|---Ochrona zwierząt

      |---Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

      |---Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puck w 2014 roku.

      |--- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puck w 2015 roku

|---Opłaty lokalne

      |---Opłaty lokalne w roku 2014

|---Gospodarka Nieruchomościami

      |---Inne informacje / ogłoszenia

      |---Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców

      |---Zbywanie nieruchomości

      |---Dzierżawa/najem

|---Zagospodarowanie Przestrzenne

      |---Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puck

      |---Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

      |---Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

|---Sprawy mieszkaniowe

|---Organizacje pozarządowe

      |---Rok 2015

      |---Rok 2014

      |---Lista organizacji pozarządowych na terenie Pucka

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2013

            |---Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Publicznego Gimnazjum

            |---Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej

            |---Oświadczenie majątkowe - Dyrektor MOPS

            |---Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Biblioteki Publicznej

            |---Oświadczenie majątkowe - Dyrektor PGK

            |---Oświadczenie majątkowe - Dyrektor MOKSiR

            |---Oświadczenie majątkowe - Przewodnicząca Rady Miasta

            |---Oświadczenie majątkowe - Sekretarz Miasta

            |---Oświadczenie majątkowe - Skarbnik Miasta

            |---Oświadczenie majątkowe - Z-ca Burmistrza Miasta

            |---Oświadczenie majątkowe - Burmistrz Miasta

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2014

            |---Oświadczenie majątkowe - Przewodniczący Rady Miasta

            |---Oświadczenie majątkowe - Burmistrz Miasta

|---Dostęp do informacji publicznej

|---Zbiórki publiczne

      |---Informacje dotyczące nowej ustawy o zbiórkach publicznych

Prawo miejscowe

|---Statut Miasta Puck

      |---Uchwała nr XXXIV/12/2009 Rady Miasta Pucka z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Pucka Nr III/1/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Puck

      |---Uchwała III/1/2002 Rady Miasta Pucka z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Puck

|---Uchwały Rady Miasta

      |---Uchwały Rady Miasta w roku 2013

            |---XXXVII Sesja Rady Miasta Puck z dnia 10 grudnia 2013 r.

                  |---UCHWAŁA NR XXXVII /2/2013 RADY MIASTA PUCKA z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013r.

            |---XXXVIII Sesja Rady Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2013 r.

                  |---UCHWAŁA NR XXXVIII/4/2013 Rady Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na 2014

                  |---UCHWAŁA NR XXXVIII/3/2013 Rady Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pucka na lata 2014-2022

                  |---UCHWAŁA NR XXXVIII/2/2013 Rady Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania podjętych uchwałą nr XXV/9/2012 Rady Miasta Puck z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puck na stałe obwody głosowania.

                  |---UCHWAŁA NR XXXVIII/1/2013 Rady Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomaii w Pucku w roku 2014

      |---Uchwały Rady Miasta w roku 2015

            |---V Sesja Rady Miasta Puck z dnia 23 lutego 2015 r.

            |---IV Sesja Rady Miasta Puck z dnia 26 stycznia 2015 r.

                  |---Uchwała nr IV/23/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r.

                  |---Uchwała nr IV/22/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2015-2022

      |---Uchwały Rady Miasta w roku 2014

            |---XXXIX Sesja Rady Miasta Puck z dnia 23 stycznia 2014 r.

                  |---Uchwała nr XXXIX/1/2014 Rady Miasta Puck z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania\"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020

            |---XL Sesja Rady Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 r.

                  |---Uchwała nr XL/12/2014 Rady Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Komunalnych

                  |---Uchwała nr XL/11/2014 Rady Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych

                  |---Uchwała nr XL/10/2014 Rady Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej

                  |---Uchwała nr XL/9/2014 Rady Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

                  |---Uchwała Nr XL/8/2014 Rady Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie dzierżawy gruntu na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

                  |---Uchwała Nr XL/7/2014 Rady Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie dzierżawy gruntu na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

                  |---Uchwała Nr XL/6/2014 Rady Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie dzierżawy gruntu na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

                  |---Uchwała Nr XL/5/2014 Rady Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie dzierżawy gruntu na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

                  |---Uchwała nr XL/4/2014 Rady Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puck na lata 2014-2020

                  |---Uchwała nr XL/3/2014 Rady Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Gminy Miasta Puck prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

                  |---Uchwała nr XL/2/2014 Rady Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.

                  |---Uchwała nr XL/1/2014 Rady Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2014-2022

            |---XLI Sesja Rady Miasta Puck z dnia 26 marca 2014 r.

                  |---Uchwała Nr XLI/6/2014 Rady Miasta Puck z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez ograniczenie zużycia opału lub likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem w ramach konkursu \"Czyste Powietrze Miasta Puck\" (edycja 2014)

                  |---Uchwała Nr XLI/5/2014 Rady Miasta Puck z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na obrzesze miasta Puck odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 25 maja 2014 r.

                  |---Uchwała Nr XLI/4/2014 Rady Miasta Puck z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puck w 2014 roku.

                  |---Uchwała Nr XLI/3/2014 Rady Miasta Puck z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/1/2014 Rady Miasta Puck z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprwaniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywoności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

                  |---Uchwała Nr XLI/2/2014 Rady Miasta Puck z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 r.

                  |---Uchwała Nr XLI/1/2014 Rady Miasta Puck z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2014-2022

            |---XLII Sesja Rady Miasta Puck z dnia 24 kwietnia 2014 r.

                  |---Uchwała nr XLII/1/2014 RadyMiasta Puck z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Spółdfzielni Socjalnej DALBA

            |---XLIII Sesja Rady Miasta Puck z dnia 25 kwietnia 2014 r.

                  |---Uchwała nr XLIII/1/2014 Rady Miasta Puck z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Pucka\"

            |---XLIV Sesja Rady Miasta Puck z dnia 29 maja 2014 r.

                  |---Uchwała Nr XLIV/17/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Puck do spółki - Zakład Zagospodarowania Odpadów \"Czysta Błękitna Kraina\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnówku i objęcia przez Gminę Miasta Puck udziałów w tej spółce

                  |---Uchwała nr XLIV/16/2014 Rady Miasta Puck z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia umowy użyczenia lokalu przy Placu Wolności 1 w Pucku

                  |---Uchwała nr XLIV/15/2014 Rady Miasta Puck z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zbycia mienia komunalnego w trybie brzprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

                  |---Uchwała nr XLIV/14/2014 Rady Miasta Puck z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Puck

                  |---Uchwała nr XLIV/13/2014 Rady Miasta Puck z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na terenie Portu Jachtowego w Pucku będącego w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku

                  |---Uchwała Nr XLIV/12/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przez Gminę Miasta Pucka realizację projektu nr POIG/8.3/2012/POM/25 pn. \"Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcie jej mieszkańcom\" realizowany w ramach działania 8.3 \"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion\" osi priorytetowej 8. \"Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki\"

                  |---Uchwała Nr XLIV/11/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu \"NORDA-Północny Biegun Wzrostu\"

                  |---Uchwała Nr XLIV/10/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: wzoru \"Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi\" składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Puck

                  |---Uchwała Nr XLIV/9/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

                  |---Uchwała Nr XLIV/8/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Puck

                  |---Uchwała Nr XLIV/7/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck

                  |---Uchwała Nr XLIV/6/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Puck

                  |---Uchwała Nr XLIV/5/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Pucka

                  |---Uchwała Nr XLIV/3/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXXV/5/2013 Rady Miasta Pucka z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej3

                  |---Uchwała Nr XLIV/2/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok

                  |---Uchwała Nr XLIV/1/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2014-2022

            |---XLV Sesja Rady Miasta Puck z dnia 11 czerwca 2014 r.

            |---XLV Sesja Rady Miasta Puck z dnia 24 czerwca 2014 r.

                  |---Uchwała nr XLVI/2/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 24 czerwca 2014 r.

                  |---Uchwała nr XLVII/1/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 24 czerwca 2014 r.

                  |---Uchwała nr XLVI/1/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 24 czerwca 2014 r.

                  |---Uchwała nr XL VI/3/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 24 czerwca 2014 r.

            |---XLVIII Sesja Rady Miasta z dnia 29 września 2014 r.

            |---L Sesja Rady Miasta Puck z dnia 29 października 2014 r.

            |---LI Sesja Rady Miasta Puck z dnia 14 listopada 2014 r.

            |---I Sesja Rady Miasta Puck z dnia 1 grudnia 2014 r

            |---II Sesja Rady Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2014 r.

            |---III Sesja Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2014 r.

                  |---Uchwała Nr III/3/2014 Rady Miasta Pucka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2015-2022

|---Zarządzenia Burmistrza Miasta

      |---Zarządzenia Burmistrza Miasta Puck - 2013 rok

            |---Zarządzenie nr 141/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Pucku zadania własnego dotyczącego zarządzania nieruchomościami Gminy Miasta Puck.

            |---Zarządzenie Nr 140/2013 BURMISTRZA MIASTA PUCKA z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wydzielania lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Puck

            |---ZARZĄDZENIE NR 138/2013 BURMISTRZA MIASTA PUCKA dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany planu budżetu miasta na 2013 r.

            |---Zarządzenie nr 137/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            |---Zarządzenie nr 136/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zasad planowania szkoleń w Urzedzie Miasta Puck

            |---Zarządzenie nr 120/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Puck oraz wysokości opłat za ich udostępnienie.

            |---Zarządzenie Nr 116/2013 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na 2014r

            |---ZARZĄDZENIE NR 115/2013 BURMISTRZA MIASTA PUCKA dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2013 r.

            |---Zarządzenie NR 81/2013 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 lipca 2013r. W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.

            |---Zarządzenie Nr 80/2013 BURMISTRZA MIASTA PUCKA z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013r

            |---ZARZĄDZENIE NR 79/2013 BURMISTRZA MIASTA PUCKA dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany planu budżetu miasta na 2013r.

            |---Zarządzenie Nr 59/2013 BURMISTRZA MIASTA PUCKA z dnia 21 maja 2013r. w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2013r

      |---Zarządzenia Burmistrza Miasta Puck - 2015 rok

            |---Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r.

            |---Zarządzenie nr 54/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 16 marca 2015 ws. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych- II edycja

            |---Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 13 marca 2015 ws. powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych- II edycja

            |---Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2015 r.

            |---Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r.

            |---Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r.

            |---Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne przeznaczone są do sprzedaży na rzecz ich najemców w 2015 roku

            |---Zarządzenie nr 48/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r.

            |---Zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2015 r.

            |---Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku

            |---Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

            |---Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

            |---Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

            |---Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

            |---Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

            |---Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

            |---Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

            |---Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

            |---Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

            |---Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r.

            |---Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r.

            |---Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r.

            |---Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2015 roku.

            |---Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Puck nr 7/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej

            |---Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

            |---Zarządzenie nr 28/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r.

            |---Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r.

            |---Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2015 r.

            |---Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 26 stycznia 2015 r. ws. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Miasta Pucka na realizację zadań Miasta w 2015 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

            |---Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

            |---Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 19 stycznia 2015 r. ws. powołnia komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznyh w 2015 r.

            |---Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistczno - Architektonicznej

            |---Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 19 stycznia 2015 w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w 2014 roku.

            |---Zarządzenie nr 17/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 15 stycznia 2015 r. ws. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta Pucka

            |---Zarządzenie nr 14/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 14 stycznia 2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Puck.

            |---Zarządzenie nr 13/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r.

            |---Zarządzenie nr 12/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2015 r.

            |---Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2015 r.

            |---Zarządzenie nr 10/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2015, Programu Wspierania Rodziny w Pucku na lata 2012-2015, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pucku na lata 2012-2018 dla organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            |---Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasady finansowania /dofinansowania/ zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2015, Programu Wspierania Rodziny w Pucku na lata 2012-2015, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pucku na lata 2012-2018 dla miejskich jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, instytucji kultury w 2015 roku

            |---Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia zadania dotyczącego oczyszczenia i utrzymania w należytym stanie technicznym kanalizacji deszcowej na terenie miasta Puck

            |---Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20.03.2013 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z/s w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego administrowania cmentarzem komunalnym w Żelistrzewie

            |---Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20.03.2013 r.

            |---Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 147/2012 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31.12.2012 r.

            |---Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

            |---Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

            |---Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015 - 2017

            |---Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z/s w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania targowiska oraz gminnych obiektów w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych z w/w miejsc

      |---Zarządzenia Burmistrza Miasta Puck - 2014 rok

            |---Zarządzenie Nr 183/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia budynku, w którym lokale mieszkalne przeznacza się do sprzedaży

            |---Zarządzenie nr 180/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 176/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 174/2014 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 16 grudnia 2014 ws. zmiany Zarządzenia nr 99/2012 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 października 2012 r.

            |---Zarządzenie nr 172/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 169/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 167/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Pucka do wykonywania wobec Burmistrza Miasta Puck czynności z zakresu prawa pracy, z wyłączeniem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalaniem wynagrodzenia

            |---Zarządzenie nr 166/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 170/2014 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 9 grudnia 2014 r. ws. przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury sprzętu obrony cywilnej

            |---Zarządzenie nr 163/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Pucka

            |---Zarządzenie nr 162/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Pucka

            |---Zarządzenie nr 161/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 159/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 157/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 156/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2015 r.

            |---Zarządzenie nr 155/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Puck na lata 2015-2022.

            |---Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 15/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29.01.2014

            |---Zarządzenie nr 152/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 150/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków jakie powinno spełnić rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej

            |---Zarządzenie nr 146/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 142/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 134/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 131/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 września 2014 r. w sprawie utwrzenia systemu stałego dyżuru w mieście Puck

            |---Zarządzenie nr 129/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 123/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r

            |---Zarządzenie nr 120/2014 Burmistrza miasta Puck z dnia 01 września 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków

            |---Zarządzenie nr 119/2014 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 1 września 2014 ws. uczestnictwa w wojewódzkim treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania

            |---Zarządzenie nr 117/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 116/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie Nr 115/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

            |---Zarządzenie nr 114/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu miasta na 2015 rok

            |---Zarządzenie nr 113/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia i nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do fomacji obrony cywilnej miasta

            |---Zarządzenie nr 112/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 109/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2014r.

            |---Zarządzenie nr 104/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Miasta Puck

            |---Zarządzenie nr 103/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

            |---Zarządzenie nr 102/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

            |---Zarządzenie nr 99/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, na dzierżawę nieruchomości położnej w Puck

            |---Zarządzenie nr 98/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 94/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 92/2014 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 1 lipca 2014 r. ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

            |---Zarządzenie nr 90/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do spraw wyboru uczestników projektu pn. \"niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom\"

            |---Zarządzenie nr 89/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

            |---Zarządzenie nr 86/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na dzierżawę nieruchomości położonej w Pucku

            |---Zarządzenie nr 85/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 83/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 80/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 79/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2014 rok

            |---Zarządzenie nr 78/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Puck

            |---Zarządzenie nr 77/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 74/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

            |---Zarządzenie nr 73/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie powołania komisji przetargowej

            |---Zarządzenie nr 71/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany w planie finansowym jednostek organizacyjnych 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 70/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę parkingów na terenie Miasta Puck w okresie sezonu letniego 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 69/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 68/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzieleniu zamówień publicznych

            |---Zarządzenie nr 66/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego ds. ponownego ustalenia oceny pracy dyrektora

            |---Zarządzenie nr 64/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 62/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert- II edycja

            |---Zarządzenie nr 61/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu składania wniosku o udzielenie dotacji

            |---Zarządzenie nr 60/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 56/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych, w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości połozonych w Pucku

            |---Zarządzenie nr 55/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

            |---Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 53/2014 w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku

            |---Zarządzenie nr 52/2014 w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

            |---Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 46/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wysokosci dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2014 roku.

            |---Zarządzenie nr 45/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Puck

            |---Zarządzenie nr 44/2014 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 28 marca 2014 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert- II edycja na realizację zadań publicznych w 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 43/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 42/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2014 rok.nizacyjnych.

            |---Zarządzenie nr 38/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany w planie finansowym jednostek organizacyjnych.

            |---Zarządzenie nr 37/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck.

            |---Zarządzenie nr 34/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji ds. odbioru końcowego plenerowych rzeźb z brązu

            |---Zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 32/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego ds ponownego ustalenia oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku Zdzisława Pruchniewskiego

            |---Zarządzenie nr 31/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jedno dziecko w przedszkolu

            |---Zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Pucka na lata 2014-2022.

            |---Zarządzenie nr 29/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 27/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uczestnictwa w rejonowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania

            |---Zarządzenie nr 26/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych przez jednostki podległe Burmistrzowi Miasta

            |---Zarządzenie nr 24/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie powiększenia zasobu lokali socjalnych Gminy Miasta Puck w ramach wykonania umowy BS11-00169 zawartej w dniu 15.02.2011 r.przez Gminę Miasto Puck z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

            |---Zarządzenie nr 22A/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014 - 2016

            |---Zarządzenie nr 23/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Pucka Nr 122/2013 z dnia 25. 11. 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Pucka

            |---Zarządzenie nr 21/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn Usługi elektryczne na terenie miasta Puck

            |---Zarządzenie nr 20/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 19/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 18/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 ltego 2014 r. ws. powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

            |---Zarządzenie nr 17/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 140/2013 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Puck.

            |---Zarządzenie nr 16/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. usunięcia drzew z terenu nieruchomości położonej w Pucku, zlokalizowanej w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 216.

            |---Zarządzenie nr 15/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej sp. z o.o. w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania targowiska oraz gminnych obiektów w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych z w/w miejsc

            |---Zarządzenie nr 14/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 stycznia 2014 roku Powoluje się Komisję Przetargową do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Usługi elektryczne na terenie miasta Puck

            |---Zarządzenie nr 12/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na obszarze Miasta Puck

            |---Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia 28/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20.03.2013 r.

            |---Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia 146/2012 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31.12.2012 r.

            |---Zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia 27/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20.03.2013 r.

            |---Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia 147/2012 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31.12.2012 r.

            |---Zarządzenie nr 7/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w ramach Programu Profilaktyki,Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku w roku 2014, Programu Wspierania Rodziny w Pucku na lata 2012-2015, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pucku na lata 2012-2018 dla organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) w 2014

            |---Zarządzenie nr 6/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasady finansowania /dofinansowania/ zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku w roku 2014, Programu Wspierania Rodziny w Pucku na lata2012-2015, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pucku na lata 2012-2018 dla miejskich jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, instytucji kultury w 2014 roku

            |---Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej odbioru nieruchomości stanowiącej część działki obecnie oznaczonej numerem 201/5 (wcześniej oznaczonej numerem 201/2) obręb 2 mapa 1, położonej w Pucku przy ul. Żeglarzy oraz sporządzenia protokołu z przekazania nieruchomości Gminie Miasta Puck

            |---Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r.

            |---Zarządzenie nr 3/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości położonej w Pucku

            |---Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2014 rok

            |---Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2014 rok

Druki do pobrania

|---Pobierz druk...

      |---Urząd Stanu Cywilnego

      |---Gospodarka Nieruchomościami

      |---Współpraca z organizacjami pozarządowymi

      |---Dokumenty do pobrania z zakresu edukacji

      |---Działalność gospodarcza

      |---Deklaracje i informacje podatkowe

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia